OPPDATERT INFO til elever og pårørende

Bilde av et koronavirus

GJENNOMFØRING AV AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSTILBUD VÅREN 2020:
 Utbruddet av coronaviruset i Norge, med dertil strenge smitteverntiltak, har fra 12. mars hatt konsekvenser for gjennomføring av undervisnings- og aktivitetstilbudet ved Dissimilis Nasjonale Kompetansesenter. Det meste av senterets undervisningstilbud går nå over nett, mens noe så langt ikke har vært mulig å gjennomføre, som konserter og arrangementer.


Det har i mai kommet en egen veileder for gjennomføring av musikkøvelser, der det åpnes for enkelte øvelser med fysisk oppmøte, men med restriksjoner og under forutsetning av blant annet lokaler med en viss størrelse. Med grunnlag i veilederen og andre generelle retningslinjer, er det besluttet at vi i all hovedsak opprettholder og videreutvikler digital aktivitet frem til sommeren.

Beslutningen er tatt utfra to særlige hensyn; at aktivitet kun skal gjennomføres dersom man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og dersom digital undervisning ikke kan erstatte ordinær undervisning. Vi ser at vi vanskelig kan gjennomføre øvelser som normalt uten at det medfører en viss smitterisiko. Samtidig erfarer vi og får tilbakemeldinger på at den digitale kontakten og undervisningen langt på vei er en god erstatning for ordinær undervisning for mange av våre elever.


Det foreligger også helt konkrete anbefalinger når det gjelder romstørrelser for musikkøvelser, som innebærer at vi per i dag kun har to aktuelle undervisningsrom til rådighet. Øvrige øvingsrom er iht. veilederen for små selv til enkeltundervisningen, og dette gjør det rett og slett umulig å følge ordinær timeplan per dags dato.


Vi vil imidlertid, i samsvar med veilederen, gjøre et unntak for elever som vi erfarer ikke har utbytte av et digitalt undervisningsopplegg, men vi kan ikke garantere at alle det gjelder umiddelbart får tilbud. Vi vil legge til rette på best mulig måte, og ta kontakt direkte med de vi kan tilby øvelse med fysisk oppmøte. Tilbudet vil ikke følge ordinær timeplan, men bygge på en logistikk som først og fremst ivaretar hensynet til smittevern for alle parter.


Videre følger litt informasjon om hvordan de ulike tjenestetilbudene vil bli håndtert frem til sommeren:


* Kompetansesenterets enkelttimetilbud: undervisning gjennomføres nettbasert, på ulike plattformer og med ulik metodikk avhengig av undervisningsinnhold og mål. Nettbasert undervisning anses som et fullverdig tilbud i den unntaksperioden smitteverntiltakene gjelder.

* Kompetansesenterets grupper, kor og band: undervisning foregår nettbasert gjennom alternative metoder, som utsendelse av materiale i form av lydspor, tekster og noter, utsendelse av innspilte timer og online gruppetimer. Undervisningen foregår på ulike digitale plattformer og forutsetter privat tilrettelegging for dette for den enkelte. Det har så langt i unntaksperioden ikke vært mulig å gjennomføre alle grupper nettbasert, men jobbes med metoder for å nå alle og gi et alternativt tilbud i perioden. Nettbasert undervisning anses som fullverdig undervisning i den unntaksperioden smitteverntiltakene gjelder.

* Dagtilbud: Musikksamling er filmet og sendt ut til alle deltakere.

* Åpne tilbud som «Sang og musikk for alle» og «Musikk mellom Liten og Stor»: selve samlingene er avlyst, men musikk- og filmmateriale er innspilt og sendt ut iht. kontaktliste.

* Arrangementer: Samtlige arrangementer er foreløpig avlyst. Vi håpet i det lengste å kunne gjennomføre sommeravslutningen, men ser at vi ikke klarer å gjennomføre denne på en
forsvarlig måte med overholdelse av f.eks. 1m avstand. Vi beklager derfor å måtte avlyse sommerfesten, men lover en liten digital overraskelse denne dagen, så følg med 😊

Vi har ønske og håp om å kunne åpne for full aktivitet igjen etter sommerferien, men må nødvendigvis forholde oss til de retningslinjer som er gjeldende når den tid kommer. Åpning av senteret vil innebære en rekke nye rutiner for renhold og smittevern som vi jobber med å få på plass. Nye rutiner vil kreve oppfølging og oppmerksomhet fra både ansatte, elever og foreldre, og vi må belage oss på at de vil være gjeldene i lang tid fremover. Vi jobber med gode løsninger for dette og har tro på at det vil gå seg til.

Vi håper det står bra til med dere alle og ser frem til å møte dere igjen!! Vi oppfordrer dere til å ta på kontakt på om dere har spørsmål, ønsker eller innspill. Vi gjør vårt beste for å ivareta hver og en i denne situasjonen og kan kun gjøre dette sammen med og i samarbeid med dere.

Utskrift E-post